Algemene cursusvoorwaarden Lopharm BV

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Lopharm BV heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere cursus van Lopharm BV zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 - Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden ingediend. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het volledig ingevulde formulier. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus, een officiële bevestiging.

2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, of bij andere onvoorziene omstandigheden, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.

Artikel 3 - Cursusgeld

3.1 Het cursusgeld moet, na ontvangst van de factuur, uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opgegeven cursus op onze rekening zijn overgemaakt onder vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer. Het rekeningnummer is: NL44RABO0146910419

3.2 Wij zijn bevoegd om periodiek verschuldigde cursusgelden tussentijds te verhogen. Indien wij van deze bevoegdheid gebruik maken, zal de cursist gebruik mogen maken van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden.

3.3 Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zullen de kosten ad € 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening zijn van de cursist.

Artikel 4 - Tijdstip en plaats van de cursus

4.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zullen wij meedelen wanneer de cursus start en op welk tijdstip de cursus gegeven zal worden. 

4.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Lopharm BV, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Lopharm BV de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Lopharm BV zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

4.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 5 - Cursus

5.1 Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde instructeurs. Wij bepalen welke instructeur de cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wij zijn bevoegd om lopende de cursus (een) nieuwe instructeur(s) aan te wijzen.

5.2 De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal. De instructeurs zijn tot op aan hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

6.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Artikel 7 - Vakanties en algemene erkende feestdagen

7.1 Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.

7.2 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.2 verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

Artikel 8 - Duur van de cursus, afmelding en annulering

8.1 Na inschrijving heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken.

8.2 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen.

Annulering kan schriftelijk of digitaal en dient gestuurd te worden naar Lopharm BV, Waanderweg 52, 7812 HZ, Emmen of in geval van digitale annulering naar administratie@lopharm.nl.

Artikel 9 - Auteursrechten

9.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Geheimhoudingsplicht

10.1 Het personeel, de docenten en cursisten van Lopharm BV verplichten zich geen, vanwege de cursus verkregen, informatie en informatie betreffende bedrijfsgegevens van medecursisten en Lopharm BV te verstrekken aan derden.

Artikel 11 - Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling

11.1 Lopharm BV zal binnen 10 werkdagen reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 10 werkdagen lukken dan zal Lopharm BV wel binnen de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.

Artikel 12 - Klachten

12.1 Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. De cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde cursuskosten indien en voor zover de door hem ingediende klacht gegrond is bevonden. Lopharm BV zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren met een afhandeling van de lopende klacht binnen vier weken.

Klachten graag richten tot: Lopharm BV, Waanderweg 52, 7812 HZ, Emmen

De registratie van klachten geschiedt bij Lopharm BV voor een periode van minimaal 5 jaar.

© Lopharm BV, 2020. Ontwikkeld door Custom Website.

Lopharm BV gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer